Skip to main content

Obraz krajiny predstavuje súbor informácií zachytávajúci stav zložiek a prvkov krajiny vo forme určitého zobrazenia. Pojem krajina v tomto prípade chápeme v dvoch významoch:

  • v užšom ako vymedzenú časť zemského povrchu,
  • v širšom ako politicky vymedzené územie, spravidla štát alebo jeho časť.

V prípade digitálneho obrazu krajiny (geodát) ide o prevod prirodzene analógových parametrov krajiny do digitálneho (číslicového) tvaru. Vyjadrenie digitálneho obrazu krajiny (geodáta) sa realizuje vo forme obrazových prvkov (pixelov), pričom každý z nich je prezentáciou priestorovej a atribútovej zložky. Obe spomenuté zobrazovacie zložky musia byť vo vzájomnej relácií, pričom priestorová zložka obsahuje informáciu definovanú pomocou súradnicového systému (dimenzie), atribútová zložka obsahuje popisné znaky (napr. štatistické) ako nositele ďalších charakteristík.

Čo urobí múdry muž keď zablúdi v lese, vráti sa odkiaľ prišiel a začne hľadať znovu. Čo urobí múdry muž keď zablúdi vo svete ideí, vráti sa k pozorovaniu skutočnosti.

Ferdinand Peroutka

Priestorová zložka geodát predstavuje spôsob prezentácie trojrozmernej informácie
pomocou zobrazenia v explicitnom vzťahu k zobrazovaciemu systému. Najčastejším zobrazovacím systémom na zaznamenávanie obrazu priestorovej zložky je 2D a 3D zobrazovací systém dimenzií. Najpoužívanejšie mapové podklady (2D charakteru) sú ortofotomapa, situácia, vrstevnica, topografické a iné dvojrozmerné obrazy. 3D zobrazovací systém dimenzií je definovaný tromi rozmermi najčastejšie vyjadrenými pomocou šírkovej, dĺžkovej a výškovej informácie. Najpoužívanejším 3D mapovým podkladom je digitálna terénna mapa, digitálny model povrchu, digitálny výškový model, digitálna triangulovaná nepravidelná sieť a pod.

Atributová zložka geodát je nositeľom určitého štatistického znaku a/alebo popisnej informácie, ktorá sa viaže k priestorovej zložke a ktorú svojím obsahom dopĺňa, spresňuje alebo identifikuje. Atribút priestorovej zložky môže byť fotografia, databázová tabuľka, numerická informácia, popisná charakteristika, trieda presnosti, väzba k priestorovej informácií, vzťah k inej priestorovej informácií a pod. V prípade mapového zobrazenia krajinnej pokrývky ktorej priestorovú informáciu tvorí geometrický obraz (geometrický obraz + funkcia + vzťah), potom atribútovú zložku tvorí funkcia, ktorá charakterizuje skúmaný objekt krajinnej pokrývky a štruktúra, ktorá jasne definuje entitu z hľadiska príslušnosti podľa tried určenej nomenklatúry.

Leave a Reply